Pravilnik

 

Na osnovi zakona o društvih /Ur. List RS št. 64/2011 je zbor čebelarjev Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju kot najvišji organ društva dne 02.02.2013 sprejel usklajena

Pravila

I. splošne določbe

 1. člen

Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju /v nadaljnjem besedilu: društvo/ je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje čebelarjev, ki se združujejo v društvo zaradi čebelarskih interesov. Društvo deluje na območju, ki se v celoti geografsko prekriva z območjem občine Lovrenc na Pohorju. Sedež društva je Lovrenc na Pohorju, Čebelarska ul. 2.

 1. člen

Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju je lastnik parcele št. 857/5 k. o. Lovrenc na Pohorju, na kateri stoji čebelarski dom s kletjo in s skladiščem. Parcelni št. 857/1 in 857/8 ima društvo v najemu od občine za dobo petdeset let. Na par. Št. 857/1 je urejena čebelarska učna pot z vzorčnimi panji, društveni čebelnjak, montažna lopa, ribnik in dvorišče v izmeri  2000 m2.

Na dvorišču so postavljene montažne mize s klopmi. Parcelna št. 857/8 je zasajena z medovitimi rastlinami.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa predsednik društva.

 1. člen

Pečat društva je okrogel z dvojnim robom, premera 28 mm, v središču je simbol čebele na satovju, ki je znak društva, v zgornji polovici je polkrožni napis ČEBELARSKO DRUŠTVO,  pod čebelo je polkrožni napis LOVRENC NA POHORJU.

 1. člen

Društvo ima prapor, ki je pravokotne oblike širine 1300 x višine 800 mm. Barva prapora je zelena z zlato obrobo. Na eni strani je napis ČEBELARSKA DRUŠTVO LOVRENC NA POHORJU /letnica ustanovitve/ 1921, 1991 /razvitje/ v sredini prapora je modri globus na katerem je matica. Na drugi strani prapora je na zeleni podlagi na spodnji strani napis: ČEBELARSKI POZDRAV! V sredini prapora je rumeno satovje na katerem je ena čebela.

Na vseh štirih vogalih je šopek rož v rumeni, zeleni, modri, rdeči in beli barvi. Na levem vogalu zgoraj je ena čebela v letu. Drog je sestavljen iz dveh delov dimenzije skupaj 260 cm na vrhu katerega je grb s čebelo v šesterokotniku, ki sloni na listih. Na drogu so zlati in srebrni lipovi listi podpornikov.

 1. člen

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Društvo o svojem delu obvešča javnost:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov, ki so na voljo vsem članom na sedežu društva,
 • z izdajanjem občasnih biltenov na podlagi odločitev upravnega odbora
 • tako, da so seje organov društva javne in se jih lahko udeležijo vsi člani in
 • preko sredstev javnega obveščanja, če je to v interesu društva.
 1. člen

Društvo je zaradi uveljavljanja skupnih interesov včlanjeno v Čebelarsko zvezo društev Maribor in Čebelarsko zvezo Slovenije. Povezuje se lahko tudi z drugimi domačimi sorodnimi društvi in zvezami, na območju in izven republike Slovenije. 

 1. člen

Društvo članom in drugim osebam podeljuje priznanja in odlikovanja ter spominske plakete

II. namen in cilji društva

 1. člen

Osnovni namen in cilj društva je organizirano delovanje čebelarjev pri uresničevanju skupnih ciljev na področju čebelarstva in drugih s čebelarstvom povezanih ciljev, zlasti pa:

 • pospeševanje in razvoj čebelarstva zaradi opraševanja kmetijskih rastlin in pridobivanja čebeljih pridelkov;
 • sodelovanje z državnimi organi, javnimi zavodi, vrtci in osnovnimi šolami, s šolami s področja kmetijstva ter z drugimi s podobnimi interesi, društvi in zavodi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
 • skrbi za organizirano zdravstveno varstvo čebel in sodelovanje s čebelarsko svetovalno in veterinarsko službo;
 • organizira strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja svojih članov čebelarjev;
 • skrbi za pridobivanje in vzgojo mladih čebelarjev z ustanavljanjem šolskih čebelarskih krožkov in jim nudi strokovno pomoč;
 • z javnim delovanjem širi kulturo čebelarjenja s ciljem čim hitrejšega razvoja čebelarstva;
 • skrbi za organizirano delovanje čebelarjev prevaževalcev na pasiščih;
 • čebelarjem, članom društva, nudi nepridobitno strokovno pomoč pri izdelavi in nabavi čebelarske opreme, reprodukcijskega materiala ter prodaje čebeljih pridelkov;
 • širi in razmnožuje za čebele koristne rastline in
 • skrbi za organizirano družabno delovanje članov društva.
 1. člen

Čebelarsko društvo je upravljalec čebelarskega doma, kateri služi za:

 • izvedbo sej, sestankov, predavanj, tečajev, izmenjavo izkušenj čebelarskega društva, kluba  ljubiteljev čebel in društev splošnega interesa, kot so: planinsko, turistično, lovsko in podobna;
 • za srečanja in osebna praznovanja članov društev, kluba ljubiteljev čebel, simpatizerjev in podobno;
 • na dvoriščnem prostoru se izvajajo prireditve, pikniki, pogostitve, družabna srečanja, tekmovanja, tabori . . .
 • srečanja z vsemi občinskimi organi, strankami, javnimi zavodi, vrtci in osnovnimi šolami, s šolami s področja kmetijstva ter z drugimi s podobnimi interesi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
 • učna pot služi za izobraževanje mladih čebelarjev, za obiskovalce kraja, za organizirane skupine, . . . .
 • montažni čebelnjak sestoji iz desetih panjev za katerega skrbi gospodar,
 • za čebelarski dom in spremljajoče objekte skrbijo člani čebelarskega društva  po razporedu upravnega odbora.

 

III. članstvo

 1. člen

Član društva lahko postane vsak državljan republike Slovenije, ki ima v posesti čebele s katerimi čebelari oziroma si želi začeti čebelariti in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Mladoletna oseba mlajša od 15 let, se lahko včlani v društvo pod pogoji iz l. odstavka tega člena. Za mladoletno osebo podpiše izjavo zakoniti zastopnik.

O sprejemu ali zavrnitvi kandidata odloči s sklepom upravni odbor na prvi redni seji po prejemu pristopne izjave.

Tujec lahko postane član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji, če ima v posesti čebele in čebelari na območju republike Slovenije.

Osebe s posebnimi zaslugami in simpatizerji društva lahko postanejo člani društva po posebej določenih pravicah s temi pravili in s sklepom upravnega odbora.

Člani društva so redni in častni.

 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Sprejem člana v društvo se opravi na osnovi izpolnjene in lastnoročno podpisane pristopne izjave. Za mladoletno osebo podpiše izjavo zakoniti zastopnik. O sprejemu ali zavrnitvi kandidata odloči s sklepom upravni odbor na prvi redni seji po prejemu pristopne izjave.

 1. člen

Redni člani so fizične osebe, sprejete v članstvo po pogojih iz l., 2. in 3. odstavka 11. člena teh pravil.

Pravice rednih članov so:

 • voliti in biti voljen v organe društva in delegacije drugih sorodnih organizacij;
 • s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati ter odločati v organih društva;
 • imeti vpogled v delo društva;
 • sodelovati pri izdelavi delovnih in finančnih programov društva;
 • dajati pobude za poglobitev in širitev društvenih dejavnosti.

Dolžnosti rednih članov so:

 • plačevati redno in pravočasno članarino, ki jo na predlog upravnega odbor določi zbor;
 • sprejemati naloge in funkcije, ki jim jih zaupa zbor ali drugi organi društva;
 • izpolnjevati sklepe organov društva;
 • aktivno sodelovati pri vseh akcijah, ki spadajo v dejavnost društva.
 1.      člen

Častni člani so lahko redni člani in druge fizične osebe s posebnimi zaslugami s področja čebelarstva, strokovno-izobraževalnih in drugih področij, pomembnih za razvoj in napredek čebelarstva.

Sprejem častnega člana opravi zbor kot najvišji organ društva na pismen in obrazložen predlog upravnega odbora.

Častni člani ne plačujejo članarine, lahko pa s prostovoljnimi prispevki in drugimi aktivnostmi pomagajo društvu.

 1. člen

Pravice častnih članov so:

 • s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati v organih društva;
 • dajanje pobud za poglobitev in širitev društvene dejavnosti;
 • sodelovati v društvenih aktivnostih.

Dolžnosti častnih članov so:

 • izpolnjevati sklepe organov društva,
 • sodelovati v aktivnostih, ki spadajo v društveno dejavnost.
 1.  člen

Članu preneha članstvo:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s črtanjem,
 • s prenehanjem društva,
 • s smrtjo.
 1.  člen

Za prostovoljni izstop člana iz društva mora član podati društvu pisno izjavo o izstopu, ki jo vroči predstavniku upravnega odbora osebno ali priporočeno po pošti. Izstop začne veljati, ko izstopajoči član poravna vse obveznosti do društva. Če je izstop med letom, član nima pravice do vrnitve vplačane članarine v tekočem letu.

 1. člen

Ukrep izključitve člana iz društva na prvi stopnji izreče upravni odbor, na drugi stopnji zbor čebelarjev.

 1. člen

Člana društva, ki ne poravna članarine do 31. januarja za tekoče leto, je dolžan plačati zamudnino, ki jo za vsako leto posebej določi upravni odbor. Član društva, ki na pismeni opomin ne poravna članarine, se po sklepu upravnega  odbora lahko črta iz društev po preteku treh mesecev, ko mu je bil vročen opomin, če tudi v tem roku ni poravnal članarine.

Črtani član je dolžan poravnati vse svoje obveznosti do društva.

 1. člen

Društvo lahko ima tudi sponzorje, donatorje in simpatizerje. Le-ti se lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo in lahko sodelujejo na zboru, razpravljajo in dajejo pobude, nimajo pa pravice odločanja.

IV. organi društva

člen

Zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbori so redni ali izredni.

Redni zbor sklicuje predsednik društva na predlog upravnega odbora enkrat letno, ob koncu leta ali najkasneje do konca januarja naslednjega leta.

Izredni zbor skliče predsednik na predlog upravnega odbora ali na pisni predlog ene tretjine rednih članov, ali nadzorni odbor sam, če ga ne skliče predsednik. Za izredni zbor veljajo ista pravila kot za rednega, le da  izredni zbor razpravlja o zadevah zaradi katerih je sklican.

 

 1. člen

Na zbor se vabi vse člane s pisnim vabilom najmanj osem dni pred nameravanim zborom. Na vabilu mora biti kraj, datum in začetek zbora s predlogom dnevnega reda. Na zbor se lahko vabi po sklepu upravnega odbora tudi predstavnike državnih organov, institucij, sosednjih društev in drugih.

 

 1. člen

Zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času začetka prisotnih več kot polovica rednih članov. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina rednih članov, vendar ta tretjina ne more biti glede na spreminjajoče se število vseh rednih članov tekom več let manjša od deset.

 

 1. člen

Zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, ki prevzame vodenje zbora. Izvolijo še tričlansko verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi kandidacijsko in volilno komisijo ter druge organe.

 

 1.  člen

Z b o r :

 • voli  organe za delo zbora;
 • sklepa o sprejemu dnevnega reda;
 • razpravlja in sklepa o poročilih predsednika, upravnega in nadzornega odbora,
 • razpravlja in sklepa o finančnem poročilu in predlogu finančnega načrta,
 • sprejema načrt dela društva,
 • odloča o sprejemu častnih članov,
 • sprejema pravila društva, spremembe ali dopolnitve pravil ter poslovnike in druge akte,
 • neposredno voli predsednika društva, upravni in nadzorni odbor,
 • na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper ukrepe upravnega odbora in o pritožbah na delo ostalih organov društva,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami ,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, v skladu z namenom in cilji društva.
 1.    člen

Zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov, razen o sprejemu, spremembah in dopolnitvah pravil ter o prenehanju društva, ko sprejema sklepe z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

 1. člen

Predsednik društva je neposredno od zbora izvoljena pooblaščena oseba društva (zastopnik društva),  ki skrbi za usklajevanje in delo ostalih organov, izvršitev programa dela, finančnega načrta  in drugih sklepov zbora.

V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča od njega pooblaščeni član upravnega odbora, na podlagi pismenega pooblastila.

Predsednik predstavlja in zastopa društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih pravnih poslih ter je odgovoren za zakonitost in javnost dela društva.

 1. člen

Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja društva, v katerem imajo vsi člani enake pravice in dolžnosti in so neposredno vključeni v uresničevanju pravil društva, program dela in sklepov zbora. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru.

Naloge upravnega odbora so:

 • da vodi  posle društva med dvema zboroma,
 • da uresničuje program dela in skrbi za izvajanje sklepov zbora,
 • skrbi za uresničevanje skupnih ciljev društva,
 • usklajuje delo društva,
 • pripravlja materiale za zbor,
 • zboru predlaga osnovne delovne usmeritve in spremembe ali dopolnitve pravil,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije, potrebne za delovanja društva,
 • pripravlja in zboru predlaga v sprejem finančni in delovni načrt,
 • skrbi za vodenje finančno materialnega poslovanja,
 • sprejema sklep o višini članarine,
 • določa delegate za zastopanje društva v organih zvez v katere smo včlanjeni,
 • sprejema sklepe o sklicu rednega ali izrednega zbora,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor
 1. člen

Upravni odbor ima skupaj s predsednikom društva, ki je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora devet članov. Na prvi seji upravni odbor izmed svojih članov izvoli:

tajnika, blagajnika in gospodarja, za opravljanje konkretnih nalog v času mandata in so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik praviloma enkrat v mesecu oziroma po potrebi. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica od vseh članov. Seje so javne in se jih lahko udeležujejo vsi člani društva, ki pa nimajo pravice odločanja.

 1. člen

Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi in člani društva.

 1. člen

Blagajnik društva skrbi za finančno-materialno poslovanje društva in vodi potrebe evidence, pripravlja finančna poročila in letni finančni plan.

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava upravni odbor so:

 • kršitev določb pravil;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • neizpolnjevanje sklepov organov društva;
 • dejanja, ki kakorkoli škoduje ugledu društva.
 1. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinsko zakonodajo lahko izreka upravni odbor so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • denarna kazen,
 • izključitev iz društva.
 1. člen

Zoper sklep, ki ga izreče upravni odbor  ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor kot drugostopenjski organ v petnajstih dneh od vročitve pisnega odpravka izrečenega ukrepa.

 1.     člen

Upravni odbor imenuje stalne komisije za kontinuirano delo na določenih področjih društvene dejavnosti, občasne komisije pa le, ko je potrebno opraviti neko konkretno nalogo in ji z izvršitvijo te naloge preneha mandat. Mandatna doba stalnih komisij je enaka kot za ostale organe društva.

Komisije imajo tri člane. Predsednika in dva člana posameznih komisij imenuje izmed rednih članov društva upravni odbor, ki komisijam določi delovno področje in konkretizira posamezne naloge. Upravni odbor izjemoma lahko kot pomoč stalnim in občasnim komisijam,  vključi tudi zunanje sodelavce po pogodbi o delu v skladu z delovno pravno zakonodajo.

Stalna komisija je:

 • komisija za pasišča in pašni red.
 1. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen z večino članov. Veljavne sklepe sprejema z večino vseh članov.

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva,
 • opozarja upravni odbor na morebitne nepravilnosti pri delovanju društva,
 • zboru predlaga razrešitev organov društva,
 • skliče izredni zbor, če tega ne stori predsednik društva ali upravni odbor,
 • o svojem delu poroča najmanj enkrat letno zboru,
 • za svoje delo je neposredno odgovoren zboru.
 1. člen

Mandatna doba organov društva je štiri leta. Po preteku  mandatne dobe so lahko vsi organi oziroma članov organov ponovno voljeni v iste ali druge organe društva.

 1. člen

Če posamezni član katerega od organov društva ne opravlja svoje funkcije v skladu s pravili, ali mu preneha status člana v društvu, lahko upravni odbor, izjemoma in v nujnih primerih, do prvega naslednjega rednega zbora imenuje nadomestne člane posameznega organa, vendar največ do ene tretjine vseh članov organa.

V. finančno in materialno poslovanje društva

 1. člen

Viri dohodkov:

 • članarine,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev in simpatizerjev,
 • iz javnih sredstev in iz drugih virov.
 1.   člen

Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti društva za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

 1. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi s tega področja.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in tajnik društva.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščeni državni organ. Društvo vodi enostavno knjigovodstvo.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri NKB Maribor številka 04173-0000698206. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 1.  člen

Za pomoč pri urejanju finančnega in materialnega poslovanja lahko upravni odbor vključi finančnega strokovnjaka s pogodbo o delu v skladu z delovno pravno zakonodajo. Podatki o finančno materialnem poslovanju so za člane javni in ima vsak član pravico vpogleda v dokumentacijo o poslovanju društva v prisotnosti odgovornega člana upravnega odbora.

 1. člen

Društvo lahko ima premično in nepremično premoženje. Premično premoženje je vpisano kot lastnina v inventarno knjigo. Nepremično premoženje pa mora biti vpisano v zemljiško knjigo pri pristojnem okrožnem sodišču. Premično premoženje lahko društvo pridobi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremičnine lahko društvo pridobi ali odtuji samo na podlagi sklepa zbora.

VI. evidence društva

Društvo vodi evidenco članov z osnovnimi podatki, podatki o času čebelarjenja, članstvu v društvu, številu čebeljih družin, vrsti panjev, načinu čebelarjenja, posebnih čebelarskih znanjih, o podeljenih priznanjih in odlikovanjih.

Društvo evidentira tudi večje zastrupitve čebeljih družin, izbruhe čebeljih bolezni na območju društva pri članih in drugih neorganiziranih čebelarjih zaradi organiziranja zdravstvenega varstva čebel in sprejemanja drugih potrebnih ukrepov.

Člani so dolžni društvu dajati podatke za evidence iz l. in 2. odstavka tega člena, kakor tudi evidentirati v svoji okolici morebitne pojave čebeljih kužnih bolezni pri neorganiziranih čebelarjih, da bi jih lahko vključili v organizirane preventivne ali kurativne ukrepe.

VII. prenehanje društva

 1. člen

 Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu.

 1. člen

Društvo preneha po volji članov, če število članov pade pod tri člane. Zbor s sklepom o prenehanju društva, po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje na tisto čebelarsko društvo, ustanovljeno po zakonu o društvih, v katerega se vključi večina rednih preostalih članov, na podlagi sklepa zbora preostalih članov.

V primeru, da se po prenehanju društva nihče od rednih članov ne vključi v drugo čebelarsko društvo,  se premoženje prenese na čebelarsko zvezo društev, v katero je bilo društvo včlanjeno ali na čebelarsko društvo, ki ga s sklepom določi zbor. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu zbora iz l. odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

 1. člen

 Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom republike Slovenije.

 1. člen

Če društvo ne ravna po 45. členu pravil in v primeru prenehanja društva po 46. členu pravil, odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ. V tem primeru odločitev nadomesti iz 46. člena pravil.

VIII: prehodne in končne določbe

 1. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati do sedaj veljavna pravila društva.

 1. člen

Ta pravila je sprejel zbor čebelarjev, dne 02/02/2013 in  začnejo veljati z dnem, ko upravni organ, pristojen za registracijo društev pri upravni enoti Ruše ugotovi, da so v skladu z veljavnim zakonom o društvih in ga registrira.

 

T A J N I K : Sašo POROK

P R E D S E D N I C A :  Angela OBRULJ

Scroll to Top